Dornova metoda a její přesah

Dornova metoda a její přesah je mým dnešním tématem, které se zabývá na první pohled ne úplně zřejmými souvislostmi, které jsou provedením této terapie dotčeny. V předchozích článcích, elektronických publikacích a na webových stránkách jsem publikoval již poměrně širokou škálu informací o Dornově metodě, zaměřených především na popis terapeutických postupů a vysvětlení prováděných změn z pohledu fyziologického nastavení kloubních spojení, struktur opěrného systému a souvisejících svalových řetězců. V následujících řádcích však chci poukázat na více jemnější a na první pohled méně hmatatelné změny, které jsou aplikací terapie Dornovou metodou iniciovány.

V průběhu terapie Dornovou metodou je obratel po obratli recentrována celá páteř

Hlavním principem terapie Dornovou metodou je navrácení přirozené, kvalitní, trvalé a správné statiky a funkce opěrnému a svalovému systému lidského těla. Tohoto kýženého stavu je docíleno zejména odstraněním dysfunkcionalit a nefyziologických vymezení kloubních spojení a recentrací páteřních obratlů. Tato definice je záměrně zjednodušena na absolutní nezbytné minimum, které umožňuje koncentraci na následující, pro tento článek relevantní informace.

Rád bych se znovu vrátil k faktu, že v průběhu terapie Dornovou metodou je obratel po obratli recentrována celá páteř. Co je vlastně myšleno slovem „recentrována“? Jednotlivé obratle jsou vzájemně spojeny drobnými kloubními spojeními, která jednak vymezují jejich korektní vzájemné postavení a samozřejmě také umožňují jejich pohyb spojený s potřebou ohýbání, narovnávání, klonění a rotace horní poloviny těla.

V běžné realitě současné lidské populace je téměř naprostým standardem, že vzájemné postavení páteřních obratlů není fyziologicky korektní. Některé obratle jsou proti sobě posunuty stranově (více laterálně na pravou nebo levou stranu proti mediální rovině) nebo předo-zadně (dorzálně nebo ventrálně vůči mediální rovině), jsou v rotaci ke své středové ose (dorzální nebo ventrální rotační posun transverzálních výběžků obratlů), případně jsou vyoseny kombinací předchozích možností. Tímto vyosením se vytváří deformity normálního průběhu páteře. Typickým příkladem je vznik a existence skolióz.

Páteř jako hlavní energetický kanál

Potud jsme stále ještě neopustili běžnou realitu vyosení páteře nahlíženou z hlediska západní (alopatické) medicíny. Jenže z hlediska náhledu holistického pojetí léčení není oblast páteře jen vysoce sofistikovaným a funkčním ochranným a zároveň extrémně pohyblivým prvkem opěrného systému lidského těla. Oblast páteře a jejích obratlů lze také vnímat jako nejdůležitější energetickou dálnici lidského organismu. Není náhodou, že kolem páteře a dokonce jejím nitrem prochází nejvíce zhuštěná a masivní síť cév, tepen, míchy, nervů a lymfatických cest. Páteř neustálému toku informací, živin, odpadních látek, zkrátka toku všeho nezbytného k životu a s životem souvisejícího, dává oporu, ochranu a nejkratší možnou spojnici mezi horní a dolní částí lidského těla.

A není vůbec žádnou náhodou, že tomuto prostoru, tedy oblasti páteře, zcela zásadní důležitost připisují i alternativní metody léčení. Naprostá většina nauk a učení, zabývajících se tokem energií lidským tělem (tedy mimo jiné i tradiční čínská medicína), vidí páteř jako hlavní energetický kanál, kudy protéká životodárná energie. Většina těchto nauk a učení se rovněž shoduje, že se v tomto hlavním energetickém kanálu nachází silná energetická centra, která jsou zodpovědná za distribuci energie do tělesných orgánů, periferií a samozřejmě i za průtok energie mezi centry navzájem.

Blokády hlavního energetického kanálu

Pokud je tento nejvýznamnější energetický kanál narušen blokádami, pak průtok nebo distribuce energie stagnuje, což zapříčiňuje nepohodlí, bolesti, selhání orgánů a nemoci.

Blokádou hlavního energetického kanálu je jakákoliv obstrukce, která narušuje jeho přímý průběh a funkcionalitu. Ano. Osobně mezi takovéto obstrukce (blokády) řadím i mechanické dysfunkční postavení páteřních obratlů. Pro svoje tvrzení (podložené osobními a profesními zkušenostmi) použiji analogie s průtokem vody vodovodní trubkou. Pokud je vodovodní trubka rovná a nemá žádné zúžení, voda jí protéká volně, stejnou rychlostí a v celém jejím průběhu. Pakliže však tuto trubku na několika místech zohneme, zúžíme její stěny, případně její část ucpeme, rovnováha proudění je pryč. Voda už neprotéká volně, průtok a jeho rychlost se mění a do některých, obstrukcí zcela ucpaných míst, se nedostane vůbec.

Stejně je to s prouděním energií a informací v „hlavním energetickém kanálu“ těla, tedy kolem páteře. A je jedno zdali na toto proudění pohlížíme z hlediska tradiční nebo alternativní medicíny.

Terapie Dornovou metodou vede ke zprůchodnění energetického kanálu

V průběhu terapie Dornovou metodou dochází z odstranění nahromaděných blokád páteře (ať už způsobených posunem skloubení nebo úpravou tonu paraspinálního svalstva) a tím pádem se zásadním způsobem upravuje i energeticko-informační tok, který páteří a jejím okolím prochází. Tato změna nemusí být klienty nějakým zásadním způsobem ihned vnímána či pociťována. Zejména pokud je převažujícím pocitem po absolvování terapie Dornovou metodou úleva od chronické nebo akutní bolesti. To však nicméně neznamená, že změna energeticko-informačního toku nenastala nebo není intenzivní. Naopak. Proudění informací a energie je součástí pociťované úlevy a ve svém důsledku je minimálně stejně důležité, jako narovnání posturální a pohybové fyziologické funkcionality.

Přesah terapie Dornovy metody spatřuji právě v její schopnosti působit jak na fyzické, tak na energetické úrovni a to formou kumulativního efektu, který tyto dva aspekty propojuje a vzájemně podporuje.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

 

 

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.