Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Prosím, přečtěte si dále uvedený text velmi pečlivě. Provedením objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v objednávkovém formuláři, stejně tak provedením objednávky pomocí telefonického hovoru, sms nebo jiných textových komunikačních aplikací, pomocí emailu nebo verbálně v sídle provozovny Mgr. Petra Blatného v obci Lomnička 142, Lomnička 666 01, potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, neprovádějte žádným z uvedených způsobů objednávku.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt nebo službu, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Kontaktní informace

Provozovatelem stránek je: Petr Blatný, se sídlem Lomnička 142, 66601 Tišnov, Česká republika

v evidenci Finančního úřad pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Tišnov, Brněnská 148, 666 01 TIŠNOV, tel.: 542 192 401

IČ: 05649064

Kontaktovat mně můžete:

  •  elektronicky na emailové adrese info(zavináč)petrblatny.cz
  •  písemně na adrese: Petr Blatný, Lomnička 142, 66601 Tišnov, Česká republika
  •  telefonicky na čísle (+420) 603 168 802

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních, regeneračních a rekondičních služeb (dále jen "masážní služby") Mgr. Petrem Blatným (dále jen "provozovatel") , tedy fyzickou osobou se sídlem v obci Lomnička 142, 66601 Tišnov, Česká republika, v evidenci Finančního úřad pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Tišnov, Brněnská 148, 666 01 TIŠNOV, tel.: 542 192 401, IČ: 05649064, se sídlem provozovny v obci Lomnička 142, Lomnička 666 01, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen "kupující"), návštěvníkem provozovny (dále jen "návštěvník") a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen "zákazník").

1.2. Provozovatel poskytuje masážní  služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nákupem dárkového certifikátu on-line, vyplněním a odesláním on-line objednávky na webových stránkách specifikovaných v bodě 1.4., verbálním objednáním v sídle provozovny nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masážních služeb (včetně textových komunikačních aplikací), projevuje kupující i zákazník svůj souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
 
1.4. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele a platí pro prodej  služeb provozovatele na webových stránkách: www.petrblatny.cz. 
 
2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba zákazníkem nebo kupujícím dohodnout a rezervovat předem telefonicky (včetně sms a dalších textových komunikačních aplikací), emailem nebo osobně v místě provozovny. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra/terapeuta, jeho pracovní kapacitu, zajistí jeho přítomnost v provozovně a zajistí předepsanou temperaci provozovny.
 
2.2. Přeobjednání a zrušení objednávky masážních služeb
Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na konzumaci masážních služeb dostavit, informuje o tom provozovatele na jeho kontaktní telefon předem výhradně telefonicky, nejpozději však 24 hodin před stanoveným termínem a časem. Pozdější přeobjednání, případně zrušení objednávky masážních služeb, se považuje za absenci zákazníka. 
 
2.3 Předčasný příchod
Prostory provozovny nejsou přístupné v libovolnou dobu a v provozovně není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky provozovny je možno přijít nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem.
 
2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, budou masážní služby provedeny ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod zákazníka se považuje za absenci zákazníka.
 
2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu ke konzumaci masážních služeb se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty celé rezervované doby ve výši objednaných masážních služeb, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu nebo poukazu. Úhradu za absenci zákazníka provede zákazník peněžním převodem na účet provozovatele, a to na základě provozovatelem vystavené faktury nebo přímou platbou v provozovně provozovatele, na adrese Lomnička 142, Lomnička 666 01. Úhradu za absenci zákazníka je zákazník povinen uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od svého pozdního příchodu (viz 2.4.) 
 
2.6. Odmítnutí poskytování masážních služeb (dále v textu jako "masáž") ze strany provozovatele
Masážní služby mohou být odmítnuty v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masážní služby se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masážní služby v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masážní služby se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masážní služby v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masážních služeb vyjadřuje nepřístojným způsobem

 

2.7. Předčasné ukončení masážních služeb

Masážní služby mohou být předčasně ukončeny, pokud se:

a) během masážních služeb u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masážních služeb u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masážních služeb u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masážních služeb bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
 
2.8. Doprovod a přístupnost
Zákazníka může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Děti a nezletilé osoby, co by zákazníci, musí být po celou dobu masážních služeb doprovázeny svým zákonným zástupcem nebo plnoletou osobou s písemným souhlasem zákonněho zástupce zákazníka. Provozovna není zařízena na přítomnost dětí bez doprovodu zákonného zástupce, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Provozovna nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.
 
2.9. Odchod z provozovny
S ohledem na ostatní návštěvníky provozovny se očekává odchod každého zákazníka nejpozději do 15-ti minut po skončení masážních služeb.
 
2.10. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv ztráty věcí klienta před , během i po odběru masážních služeb neručí. 
 
2.11. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před prvním odběrem masážních služeb instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masážní služby podstoupit a odebrat, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Seznam kontraindikací je navíc k nahlédnutí v prostorách provozovny.
 
2.12. Ceník masážních služeb
Ceník masážních služeb je k nahlédnutí  na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu masážních služeb v sobotu, neděli nebo o svátcích může být k ceně masážních služeb účtován předem avizovaný a dohodnutý příplatek za každou započatou hodinu masážních služeb. Objednáním masážních služeb provozovatele zákazník  v plné výši akceptuje ceny masážních služeb, včetně možných doplňkových příplatků a zavazuje se je uhradit v plné výši. Všechny ceny obsahují DPH ve výši 21%.

 

3.REKLAMACE SLUŽEB

3. 1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

3.2. Reklamace se podává písemně na adresu sídla provozovatele. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi. 

4. DÁRKOVÝ POUKAZ
 
4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu služeb z aktuální nabídky provozovatele.  Popis jednotlivých poskytovaných služeb najdete na webových stránkách provozovatele. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem odběru služeb pro ověření jeho platnosti.
 
4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh poskytovaných služeb. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.
 
4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.
 
4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí čtyři měsíce od data jeho prodeje, přičemž pokud po uplynutí čtyř měsíců od data jeho prodeje nedojde k jeho čerpání nebo alespoň k závazné rezervaci poskytovaných služeb, poukaz propadá bez jakéhokoliv nároku na vrácení peněz. Poskytované služby provozovatele je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.
 
5. DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT ON-LINE
 
5.1 Použití dárkového certifikátu
Dárkový certifikát (dále jen "certifikát") lze použít na úhradu libovolných poskytovaných masážních služeb z nabídky provozovatele. Přesný druh a rozsah masážních služeb je možno dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením poskytovaných masážních služeb. Popis jednotlivých poskytovaných masážních služeb najdete na webových stránkách provozovatele. Platbu certifikátem je nutno nahlásit před začátkem konzumace provozovatelem poskytovaných masážních služeb pro ověření jeho platnosti.
 
5.2. Hodnota certifikátu
Certifikát má hodnotu odpovídající částce, která byla uhrazena bezhotovostní platbou na účet provozovatele. Před konzumací poskytovaných masážních služeb je třeba sdělit použitý variabilní symbol platby a číslo účtu, ze kterého byla úhrada nákupu dárkového certifikátu provedena. Bez těchto údajů je tento certifikát neplatný. Nevyčerpanou hodnotu certifikátu nelze směnit zpět za hotovost.
 
5.3. Platnost certifikátu
Certifikát je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.
 
5.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového certifikátu činí čtyři měsíce od data připsání bezhotovostní platby na účet provozovatele, přičemž pokud po uplynutí čtyř měsíců od data jeho prodeje nedošlo k čerpání provozovatelem poskytovaných masážních služeb z dárkového certifikátu, tento propadá bez jakéhokoliv nároku na vrácení peněz. Poskytované masážní služby provozovatele je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5.A. E-Kniha

5.A.1. Nákup E-knihy - Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře sloužícího ke koupi ebooku z webových stránek www.petrblatny.cz, se kupující zavazuje ke koupi poptávaného ebooku. Pro zprostředkování prodeje kupující provozovateli poskytne nezbytné údaje potřebné ke zprostředkování prodeje. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího. Momentem připsání prodejní ceny ebooku na účet provozovatele má kupující nárok na 1 ks elektronické kopie poptaného ebooku, který obratem (nejpozději pak do 48 hodin od času připsání prodejní ceny ebooku na účet provozovatele) provozovatel zašle kupujícímu na emailovou adresu uvedenou kupujícím.

5.A.2. Konzumace E-knihy - Momentem, kdy dojde k doručení zakoupeného ebooku na emailovou adresu kupujícího, je ebook považován za zkonzumovaný, a jako takový již nelze reklamovat, vrátit či žádat vrácení jeho kupní ceny provozovatelem kupujícímu. Kupující může zakoupený ebook použít výhradně pro svoji osobní potřebu. Kupující nesmí zakoupený ebook půjčovat třetí osobě, či ebook nebo jeho část jakkoliv sdílet.

5.A.3. Všechna práva vyhrazena - Žádná část provozovatelem elektronicky poskytované e-knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu autora. Neoprávněné zneužití této knihy bude trestně stíháno.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1. V případě konzumace masážních služeb  bych vás rád upozornil na fakt, že v jejich průběhu můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na vaší zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhované a poskytované masážní služby podstoupíte či nikoliv. 

6.2. Rád bych Vás upozornil, že poskytované masážní služby nemohou nahradit odbornou zdravotní nebo lékařskou pomoc a péči. 

6.3. Nepřijímám žádnou odpovědnost ani závazky za přesnost, obsah, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytuji na mých stránkách a nenesu odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek vašeho použití (nebo nemožnosti použití) mých webových stránek, nebo vašeho využití (nebo nevyužití) informací a nástrojů poskytovaných na mých stránkách a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Jako provozovatel masážních služeb plně respektuji důvěrný charakter vašich dat, která mi při objednávce masážních služeb poskytujete. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

7.2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne pomocí emailu na adresa info@petrblatny.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

Dále zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

7.4. Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte mně prosím obratem na info(zavináč)petrblatny.cz, kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

7.5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohl informovat o produktech a službách mých nebo mých partnerů, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě vaší reakce na mých webech nebo v emailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.

Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí písemného požadavku na kontaktní email, kde v předmětu zprávy uvedete slovní spojení - Výmaz z klientské databáze. V případě SMS odesláním zprávy na kontaktní email.

7.6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z  protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům.

7.7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

7.8. Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

7.9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám technologii double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašlu zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedu, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

7.10. Zpracovávání osobních údajů

Správcem osobních údajů jsem já osobně:
Petr Blatný, se sídlem Lomnička 142, 66601 Tišnov, Česká republika, v evidenci Finančního úřad pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Tišnov, Brněnská 148, 666 01 TIŠNOV, tel.: 542 192 401, IČ: 05649064.

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách provozovatele uvedených v bodě 1.4.

8.2. Stížnosti a připomínky zákazníka, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi provozovatelem a kupujícím nebo mezi provozovatelem a zákazníkem, vyřizuje provozovatel. Stížnosti může zákazník uplatnit na adrese info(zavináč)petrblatny.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Zákazníci se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Pokud mezi provozovatelem a zákazníkem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

8.4. Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, ve kterých zákazník nevyužije svého práva podle odst. 8.3, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

8.5. Nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

8.6. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník a jeho doprovod souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra / terapeuta.

8.7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. června 2019.

Děkuji Vám za Váš čas, který jste strávili čtením těchto obchodních podmínek.